Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/cssro/conta-expert.com/wp-includes/compat.php on line 502

Warning: Use of undefined constant widget_cursvalutarbnr_register - assumed 'widget_cursvalutarbnr_register' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cssro/conta-expert.com/wp-content/plugins/curs-valutar-bnr/curs_valutar_bnr.php on line 328

Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/cssro/conta-expert.com/wp-includes/functions.php on line 4133

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; RH_Ym_Status has a deprecated constructor in /home/cssro/conta-expert.com/wp-content/plugins/rh-ym-status/rh-ym-status.php on line 44
Noile reglementari privind contabilitatea in partida simpla au fost publicate in MOF din 24 februarie | Expert contabil Alba Iulia

Noile reglementari privind contabilitatea in partida simpla au fost publicate in MOF din 24 februarie

Baza legala : Ordinul 170/2015 publicat in M.Of. 139/24.02.2015

Reglementările contabile in partide simpla se aplică de către:

persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică, ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, şi este obţinut din următoarele surse:
a) activităţi independente;

b) cedarea folosinţei bunurilor;

c) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

Persoanele care desfăşoară activităţi independente şi care au obligaţia ţinerii contabilităţii conform prezentelor reglementări sunt persoanele care obţin venituri din:

a.1 – activităţi economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale);

a.2 – profesii libere (medici, avocaţi, notari, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi contabili, arhitecţi şi alte profesii reglementate);

a.3 – drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care optează pentru determinarea venitului net în sistem real);

2.persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Prevederi :

Dispoziţii generale privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă

1. În sensul prezentelor reglementări, contabilitatea în partidă simplă reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care servesc la evidenţierea în contabilitate, în mod cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economico-financiare consemnate în documentele justificative.

2. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot utiliza formularele financiar-contabile prevăzute în prezentele reglementări sau numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate, astfel încât acestea să permită determinarea informaţiilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

3. În funcţie de necesităţi, persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot utiliza şi alte formulare financiar-contabile prevăzute în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare. În acest caz, elementele referitoare la conturi, debit, credit, semnături de aprobare, avizare, precum şi alte elemente similare, nu se completează.

4. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activităţi economice specifice (agricultură, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.).

5. Formularele financiar-contabile pot fi pretipărite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.

6. În condiţiile utilizării sistemelor informatice, trebuie să fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil, prevăzute de Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar- contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare.

7. Factura se întocmeşte, se utilizează, se corectează, se reconstituie (în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii) şi se arhivează în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

8. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au obligaţia să efectueze inventarierea la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, precum şi la încetarea activităţii.

9. Inventarierea cuprinde toate elementele de natura activelor şi datoriilor care contribuie la desfăşurarea activităţii persoanei care conduce contabilitatea în partidă simplă şi se face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

10. În sensul prezentelor reglementări, elementele patrimoniale sunt bunurile şi drepturile care contribuie la desfăşurarea activităţii persoanei care conduce contabilitatea în partidă simplă. Acestea cuprind: imobilizări corporale (mijloace fixe), stocuri şi imobilizări necorporale, respectiv programe informatice, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare.

11. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situaţii financiare anuale.

CAPITOLUL III
Norme generale privind contabilitatea în partidă simplă şi documentele financiar-contabile
1. Contabilitatea în partidă simplă se ţine în limba română şi în moneda naţională.

2. Orice operaţiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidenţierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

3. Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.

4. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

– denumirea documentului;

– denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa persoanei care întocmeşte documentul;

– numărul documentului şi data întocmirii acestuia;

– codul de înregistrare fiscală (când este cazul);

– menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);

– conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

– datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;

– numele, prenumele şi semnătura persoanei care a întocmit documentul, după caz;

– alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

5. În documentele financiar-contabile nu sunt admise ştersături, modificări sau alte asemenea procedee, şi nici lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea sau file lipsă.

6. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul corect sau cifra corectă. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului financiar-contabil şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul, menţionându-se şi data efectuării corecturii.

7. În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul întocmit greşit se anulează şi se păstrează sau rămâne în carnetul respectiv.

8. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de pix sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.

9. Pentru evidenţierea în contabilitatea în partidă simplă a operaţiunilor efectuate se utilizează următoarele registre contabile: Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2/b), prevăzute la cap. V.

10. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate, încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor economico-financiare efectuate.

11. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) serveşte la înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate şi plătite, atât în numerar, cât şi prin conturi bancare.

12. Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) se totalizează lunar.

13. Registrul-inventar (cod 14-1-2/b) serveşte la înregistrarea elementelor de natura activelor şi datoriilor inventariate.

14. Modelele registrelor de contabilitate utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora sunt prezentate la cap. V.

15. Registrele de contabilitate parafate şi înregistrate la organele fiscale teritoriale anterior intrării în vigoare a prezentelor reglementări pot fi utilizate până la epuizare, cu condiţia respectării conţinutului de informaţii şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestora prevăzute la cap. V.

16. Elementele patrimoniale se evidenţiază în contabilitate la valoarea de intrare, respectiv la cost de achiziţie, de producţie sau la preţul pieţei, în baza documentelor justificative care atestă dobândirea acestora.

17. Evidenţa imobilizărilor corporale (mijloace fixe) se ţine cu ajutorul Fişei mijlocului fix (cod 14-2-2).

18. Operaţiunile efectuate în valută se evidenţiază în contabilitate în moneda naţională, utilizându-se cursul de schimb valutar de la data efectuării operaţiunii.

Prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente).

Sumele aferente operaţiunilor în valută se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) în lei, cu menţionarea în coloana de explicaţii a valorii în valută.

19. În condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile legale, documentul în baza căruia se înregistrează în contabilitate încasările zilnice este raportul fiscal de închidere zilnică, respectiv registrul special întocmit în condiţiile defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.

20. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile, se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, cu aplicarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare.
CAPITOLUL IV
Arhivarea şi păstrarea documentelor financiar-contabile

1. Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate şi documentele justificative care au stat la baza evidenţierii operaţiunilor economico-financiare în contabilitatea în partidă simplă.

2. Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi a Registrului-inventar (cod 14-1-2/b) este de 10 ani.

3. Documentele justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă se păstrează pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează 50 de ani.

4. Documentele justificative care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de utilizare mai mare decât perioada prevăzută la pct. 3 se păstrează pe perioada de utilizare a bunurilor.

5. Arhivarea documentelor financiar-contabile se face cu respectarea următoarelor reguli:

– documentele se grupează în dosare care se numerotează;

– gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic, în cadrul fiecărui an la care se referă acestea;

– dosarele conţinând documente financiar-contabile se păstrează în spaţii amenajate în acest scop, asigurate împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.

6. Arhivarea electronică a documentelor financiar-contabile se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar- contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare.

CAPITOLUL V
Registrele şi documentele financiar-contabile utilizate în scopul conducerii contabilităţii în partidă simplă*

SECŢIUNEA 1
Nomenclatorul registrelor şi formularelor financiar-contabil

Nr. crt./Denumirea formularului /Cod
1. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi 14-1-1/b
2. Registrul-inventar 14-1-2/b
3. Fişa mijlocului fix 14-2-2
4. Factura**
5. Aviz de însoţire a mărfii 14-3-6A
6. Listă de inventariere 14-3-12
7.Chitanţă 14-4-1
8. Chitanţă pentru operaţiuni în valută 14-4-1/a
9. Dispoziţia de plată/încasare către casierie 14-4-4
10. Statul de salarii 14-5-1/k
*) Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar- contabile cuprinse în tabelul de mai sus, cu excepţia celor aferente facturii şi celor două registre, se regăsesc în Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare.

În funcţie de necesităţi, persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot utiliza şi alte formulare financiar-contabile prevăzute în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare, precum şi în alte acte normative.

**) Factura se întocmeşte şi se utilizează în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Sursa:contzilla.ro

Login